ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS  KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

kriziu-valdymo-tvarkos-aprasas

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

savirupa-aprasas-skyriaus

NACIONALINIAI, IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS, TEISĖS AKTAI:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

tar-e2ebe95e7723

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

tar-48a4910c899f

VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS POLITIKOS KONCEPCIJA

tar-1882abf8b6ab

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA

tais_463390

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

isakymas_2016_01_26_v_93

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

ar_2016-01-01

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

piusuvisompast-2016-08-03

ŠVIETIMO PAGALBOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ NAMUOSE AUGINANČIAI ŠEIMAI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

tar-762923fc6aec

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

ikimok_pasiekimu_aprasas isak tar-80245407bfaf isakymas3min bendras_isakymas tais_221964

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠAS

isak

PAVYZDINIS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

tar-80245407bfaf

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAVYZDINIS PAREIGINIS APRAŠAS

tais_221964

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS

isakymas3min

BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS TVARKOS APRAŠAS

bendras_isakymas

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS
NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

isakymas

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M.BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS
HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

isakymas-2

ĮSAKYMAS DĖL TINKLALAPIO WWW.OBELIULD.LT PRIVATUMO POLITIKOS TVIRTINIMO

tinklalap-privat-politika

TINKLALAPIO WWW.OBELIULD.LT PRIVATUMO POLITIKA

ob-privatumo-politika

ĮSAKYMAS DĖL SKYRIAUS VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

asmens-duomen-isak

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

ob-asmens-duomenu-teikimo-ir-asmens-duomenu-tvarkymo-susitarimas

ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS PATVIRTINIMO

inf-ir-komun-techn-naud-isak

 INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

ob-informaciniu-ir-komunikaciniu-technologiju-naudojimo-bei-darbuotoju-stebesenos-ir-kontroles-darbo-vietoje-tvarka

ĮSAKYMAS DĖL BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS

del-intern-rysio-isak

BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

ob-bevielio-interneto-prieigos-naudojimo-salygos

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

darbuotoju-veiklos-vertinimo-aprasas