Logopedė

 Rasa Kundelienė

 • Moko vaikus:

taisyklingai tarti garsus,
girdėti ir skirti garsus,
pažinti raides,
kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais,
pasakoti, sekti pasakas.

 • Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
 • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti.
 • Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.

 

Specialioji pedagogė

Rasa Kundelienė

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.
 • Atlieka pedagoginį vertinimą, nustato jų žinių, gebėjimų, mokėjimų lygi, specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertina pažangą.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, kitais asmeninis, dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais. Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.

 

 

Socialinė pedagogė

Neringa Pajadienė

 •  Vykdo socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos programas.
 • Tarpininkauja tarp švietimo įstaigos administracijos, pedagogų ir kitų specialistų, sprendžiant probleminę
 • Teikia pagalbą šeimai, pataria, padeda, konsultuoja:

jei yra problemų dėl vaiko asmenybės raidos,
auklėjimo klausimais,
esant krizinėms situacijoms.
informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

 • Teikia pagalbą vaikui:

padeda adaptuotis grupėje,
kartu su grupės auklėtojomis ir kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu,
sprendžia problemas, trukdančias vaiko ugdymosi procesui,
dirba individualiai su vaikais turinčiais emocijų bei elgesio sutrikimų, ir ieško veiksmingų pagalbos būdų.

 

Visuomenės sveikatos specialistė

Neringa Pajadienė

 • Organizuoja veiklas sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais įstaigoje.
 • Teikia pagalbą įstaigos bendruomenei sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Organizuoja paskaitas problemines diskusijas, rengia žodinius ir stendinius pranešimus, parodas, rekomendacijas, valandėles vaikams sveikatos stiprinimo klausimais.
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir vertinant vaikų sveikatos stiprinimo programas.
 • Teikia informaciją apie problemas, susijusias su vaikų sveikatos saugojimu ir stiprinimu, veiklos planavimu.
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant vaikų nelaimingų atsitikimų prevencines priemones.
 • Užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų ar kitokių atsitikimų atveju bei.
 • Vykdo užkrečiamųjų ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktiką.

 

Meninio ugdymo mokytoja

Žana Kaladienė

 • Organizuoja muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
 • Skatina saviraišką, kūrybinius ir meninius gebėjimus.
 • Ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą.
 • Lavina muzikinius įgūdžius, sudomina muzikine veikla.
 • Organizuoja šventes, renginius, muzikinius projektus.
 • Formuoja tautinės savimonės pradmenis.
 • Ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaikų pasaulėjautą.
 • Padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias.