Tėvelių dėmesiui!

Nuo trečiadienio – gruodžio 16d. –  įsigaliojus dar griežtesniems karantino reikalavimams, darželį galės lankyti tie vaikučiai, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir kai nėra galimybės jų priežiūros užtikrinti namuose. Tėveliai, norintys vesti vaikučius, užpildo ir pasirašo prašymus (forma pridedama žemiau), kuriais nurodo priežastis lankyti ugdymo įstaigą karantino metu. Prašymus iki gruodžio 15d. 12 val. reikia atnešti ar atsiųsti skenuotus darželio vedėjai J.Garunkštienei.

Likite saugūs ir sveiki!

prasymas-karantino-laikotarpiui

Kiekvienais metais mūsų įstaiga dalyvauja Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos inicijuojamoje pilietinėje iniciatyvoje, kurios metu su vaikais paminime šią – Tarptautinę Tolerancijos dieną. Kasmet būna pasiūlomas vis kitoks Tolerancijos simbolis. Šiais metais – Tolerancijos dėlionė. Nelengva vaikučiams paaiškinti žodžio “tolerancija” reikšmę, bet mes paprastai, vaikiškai pasikalbame apie tai, kad nėra pasaulyje vienodų žmonių, mes visi taip pat esame skirtingi, tad turime priimti žmones tokius, kokie jie yra – nesijuokti iš kitokios išvaizdos, kitaip kalbančio žmogaus, ištiesti jam pagalbos ranką, draugauti, nepamiršti atsiprašyti, jei netyčia įskaudinai…

Visą savaitę priešmokyklinio ugdymo “Drugelių” grupės vaikai rinko ir dėjo į dėžutes  mandagius, malonius žodžius, kuriuos sakė savo draugams, grupės suaugusiems. Savaitės pabaigoje, padedant mokytojai Jolantai Kulienei, vaikai  išrinko pačius populiariausius žodžius, kuriuos girdėti jiems buvo maloniausia. Vaikučiai užrašė, papuošė tuos žodelius ir štai rezultatas – gražių žodžių dėlionė… Aptarę savaitės veiklą priešmokyklinukai padarė išvadą- visada smagiau būti tokiu koks esi ir priimti šalia esančius tokius, kokie jie yra! 

Ikimokyklinio ugdymo “Boružėlių” grupės vaikučiai kartu su savo mokytojomis Ina Kondratiene ir Kristina Jasinevičiene, iš anksto ruošėsi dalyvavimui pilietinėje iniciatyvoje. Rudenį, parke prie gimnazijos, prisirinko klevo lapų, juos išdžiovino, vėliau spalvino guašu, puošė. Minėdami Tolerancijos dieną vaikai apžiūrėjo nudažytus lapus – ogi jie visi skirtingi, nepakartojami, kiekvienas savaip gražus… Tai buvo įžanga pokalbiui ir apie žmonių skirtumus, pagarbą šalia esančiam, mandagumą, draugiškumą… Ikimokyklinukų dėlionė – iš numargintų klevo lapų sudėliota raidelė T (kaip vaikai vadina – Tėčio raidė) Šį kartą – tai pirmoji žodžio Tolerancija raidė!

Būkime pakantūs ir tolerantiški vieni kitiems!

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Jasinevičienė

"Drugelių" grupės Tolerancijos dėlionė

“Drugelių” grupės Tolerancijos dėlionė

"Boružėlių" grupės Tolerancijos dėlionė

“Boružėlių” grupės Tolerancijos dėlionė

 

Dalinamės Rokiškio raj. švietimo įstaigose dirbančios psichologės Simonos Gaižauskienės parengtomis rekomendacijomis. Specialistė pastebėjo, jog tėvams labai sunku kalbėti su vaikais apie lytiškumą, todėl ir parengė informaciją, kuri padės suvokti pagrindinius šių pokalbių principus. Informacija tinkama ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams.

Nuoroda:

apie-lytiskuma_internetui

Skatindama atsakingą požiūrį į vaikams skirtų produktų saugą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) parengė žaislų saugos rekomendacijas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, tėveliams bei globėjams. Rekomendacijose pateikiami svarbiausi patarimai, kaip atpažinti potencialius pavojus žaisluose, į ką svarbu atkreipti dėmesį įsigyjant žaislus ir kaip juos tinkamai prižiūrėti.

Nuoroda:

rekomendacijos-darzeliams-teveliams-globejams

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1487 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

2020 m. rugsėjo   22   d. Nr. V-2090

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

  1. Įpareigoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų (toliau – ugdymo paslaugos) teikėjus organizuoti ugdymo paslaugas laikantis šių reikalavimų:

1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos turi būti vykdomos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo:

1.1.1. vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos;

1.1.2. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje;

1.1.3. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturėtų kontakto su vaikais;

1.1.4. skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas, jei kontakto išvengti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas;

1.1.5. vaikai turi būti maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;

1.1.6. uždarose patalpose renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojami. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.), po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

1.1.7. turi būti maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas.

1.2. Asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

1.3. Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.

1.4. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, turi būti pateikta informacija apie:

1.4.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.4.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.4.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.5. Šalia įėjimo į įstaigą ar į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, turi būti būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

1.6. Vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima (turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą). Turi būti užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami.

1.7. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:

1.7.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į darbą.

1.7.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.7.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

1.7.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

1.8. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo).

1.9. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.

1.10. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

  1. Įpareigoti asmenis, atlydinčius vaikus, ir darbuotojus, vykdančius vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius trečiuosius asmenis (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėti kaukes, išskyrus šio sprendimo 1.2 papunktyje numatytus atvejus.“

Sveikatos apsaugos ministras _ valstybės lygio

Kas pasakė, kad „Obeliuose gyvena tik senjorai“? Netiesa, yra daug jaunų šeimų, auginančių  smalsius,žingeidžius, mielus vaikučius, kurie rugsėjo pirmąją sugužėjo į darželį.Juos pasitiko ugdytojos, išsiilgę „gyvo“ bendravimo, žaidimų ir veiklų kartu- susikibus už rankų, žiūrint į akis. 

Besiruošiančių į mokyklą- priešmokyklinio amžiaus vaikučių- šiemet 14. Didžioji dalis-berniukai- judrūs, fiziškai stiprūs, labai aktyvūs.Tad mes, per pirmąsias rugsėjo savaites spėjome daug kur pabuvoti: Obelių istorijos muziejuje apžiūrėjome ten esančias ekspozicijas (labiausiai vaikus sudomino ginklų stendas), dar spėjome pažvelgti į V.Vošterio fotografijų parodą (nes ji jau buvo paruošta išgabenti).Darželio kieme turime laikytis saugaus atstumo tarp skirtingų grupių vaikų, tad mes,didesnieji, galime keliauti už darželio teritorijos ribų. Rugsėjo orai mus lepina, tad vaikštome Obelių gatvėmis, parkais skersai ir išilgai, mokomės medžių pavadinimus, stebime išskrendančius paukščius, dar sutinkame ir naminius gyvulius, bei paukščius auginančius obeliečius… Kaip gerai,kad gyvename tokiame gražiame, gamtos apsuptame kampelyje- Obeliuose.

       Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Kulienė