PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

  patyciu-prevencijos-ir-intervencijos-vykdymo-tvarkos-aprasas

NACIONALINIAI, IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS, TEISĖS AKTAI:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

tar-e2ebe95e7723

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

tar-48a4910c899f

VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS POLITIKOS KONCEPCIJA

tar-1882abf8b6ab

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA

tais_463390

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

isakymas_2016_01_26_v_93

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

ar_2016-01-01

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

piusuvisompast-2016-08-03

ŠVIETIMO PAGALBOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ NAMUOSE AUGINANČIAI ŠEIMAI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

tar-762923fc6aec

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

ikimok_pasiekimu_aprasas isak tar-80245407bfaf isakymas3min bendras_isakymas tais_221964

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠAS

isak

PAVYZDINIS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

tar-80245407bfaf

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAVYZDINIS PAREIGINIS APRAŠAS

tais_221964

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS

isakymas3min

BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS TVARKOS APRAŠAS

bendras_isakymas